Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Service Description
Service Provider: ВиК АД - гр.Ловеч , UIC/BULSTAT 110549443

  Текста по-долу е правното описание за предлаганата услугата.

 1. Наименование на административната услуга

  Подаване на Жалба/Искане/Заявление

 2. Правно основание
  • Административнопроцесуалния кодекс
  • Закон за електронното управление (ЗЕУ) и Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)
  • Наредба за електронните административни услуги
  • Наредба за административното обслужване
  • Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
  • Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в В и К АД - гр.Ловеч
  • Вътрешни правила за регламентиране на вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в В и К АД - гр.Ловеч
  • Вътрешни правила за организацията и реда на административното обслужване в В и К АД - гр.Ловеч
 3. Характеристика

  Регистрацията позволява ползване на електронните услуги, достъпни чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). При успешна регистрация, задълженото/упълномощено лице може да ползва услугите, посочени в подаденото заявление в:

  • срока на валидност на КЕП, използван за подаване на заявление за ползване на електронната услуга
  • срока на валидност на пълномощното за ползване на услугата – в случай на упълномощаване

  Заявителят прави кратко описание на проблеми, които да бъдат приети като официално предложение. Предложения могат да се правят за усъвършенстване организацията и дейността на административния орган или за решаване на други въпроси в рамките на компетентноста му. Ще бъде от полза за всички заинтересовани и работещите по предложението, и ще съдейства за разрешаване на случая, ако имате възможност да предоставите колкото се може повече информация.

 4. Процедура
  • Компетентен орган

   Компетентен орган да разгледа предложението е ръководителят на администрацията или оправомощено от него лице.

  • Заявител

   Заявител е всяко лице, притежаващо КЕП и желаещо да ползва услугите, посочени в подаденото заявление. Задълженото или упълномощено лице следва да притежава валидно удостоверение за КЕП, издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията. Заявлението заедно с приложените необходими документи се подава лично от заинтересованото лице.

  • Необходими документи
   • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от В и К АД - гр.Ловеч
   • Документ за самоличност на заявителя
   • Нотариално заверено пълномощно от титуляря за издаване на акт чрез трето лице

   Към документи: приложете или впишете друга полезна информация.

   Изисквания към документите:

   • Документите да са изготвени във формат текст MS Word (*.doc,*,docx), електронна таблица MS Excel (*.xls, *.xlsx), Adobe Acrobat (*.pdf), MS Outlook/Outlook Express (*.msg) и изображения (JPEG)
   • Уникален идентификатор (ЕГН, ЕНЧ, ЕИК или БУЛСТАТ)
   • В документите да е посочен валиден електронен адрес за кореспонденция
   • Документите да са подписани с валиден универсален електронен подпис със средствата на съответния продукт или други софтуерни продукти, предназначени за подписване на електронни документи
   • Документите да съдържат прав (некриптиран) текст
   • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси
  • Такса и срок

   Такса: За настоящата услуга не се заплаща такса от заявителя .

   Срок за изпълнение: Решение по предложението се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен от по-горестоящия орган до 6 месеца, за което се съобщава на подателя. Решението, постановено по направено предложение, не подлежи на обжалване.

   Отговорно лице за изпълнение на услугата - служителят от В и К АД - гр.Ловеч, до когото е резолирано предложението.

  • Начини за подаване на електронни документи
   • чрез Интернет страницата http://www.wss-lovech.bg/ ((меню 'Електронни услуги'))
   • чрез официалната електронна поща: info@wss-lovech.bg
   • чрез преносими външни носители да се изпращат или доставят на адреса на В и К АД - гр.Ловеч – гр.Ловеч, ул. "Райна Княгиня" № 1А
  • Вътрешен ход на административната услуга
   • Заявителят/задълженото лице, притежаващ КЕП, подава заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от В и К АД - гр.Ловеч в електронен вид по някой от горепосочените начини. В случай на подаване на документи on-line е необходимо всеки потребител да се регистрира на интернет страницата на В и К АД - гр.Ловеч за използване на е-услуги и да попълни избрания е-формуляр
   • Служителят от В и К АД - гр.Ловеч приема електронните документи и прави проверка за валидността на попълнените данни и сертификата на потребителя. Ако документът е валиден, той се завежда по надлежния ред в информационната система за документооборот с входящ номер и дата на регистрация на преписката
   • Когато се установят несъответствия между подадените и наличните данни, които не могат да бъдат отстранени по служебен път, лицето се поканва да ги отстрани в 7 дневен срок. Заявлението остава със статус "чакащо потвърждение"
   • При неотстраняване на посочените в съобщението несъответствия в указания срок, заявлението се отхвърля и приема статус "отхвърлено". Системата генерира съобщение, на e-mail, посочен в заявлението
   • След приключване на проверката и отстраняване на несъответствията (ако има такива) заявлението се потвърждава от служител на В и К АД - гр.Ловеч и то получава статус "прието".
   • Лицето получава автоматично потвърждение за получен валиден електронен документ, съдържащ входящия номер
   • Кметът или упълномощено от него лице преглежда и резолира документите в деня на получаването им. Резолюцията се поставя върху документа и определя отговорното лице и срока за изпълнение на услугата
   • Отговорният служител за изпълнение на услугата прави подробен преглед на заявлението и представените документи, извършва необходимите справки и изготвя окончателния документ
   • Контролът по изпълнение на услугата се извършва от ръководителя на съответното звено
   • Потребителят на услугата получава изготвения документ лично в В и К АД - гр.Ловеч, освен ако друго не е регламентирано със закон

   В случай на подаване на заявления с КЕП от упълномощено лице е необходимо:

   • попълване от упълномощеното лице на данните на заявителя в заявлението за подаване на документи по електронен път в електронна форма
   • потвърждаване и подписване на заявлението с цифровия сертификат, използван за вход в системата (сертификата на упълномощеното лице)
   • представяне в В и К АД - гр.Ловеч на актовете за упълномощаване
  • Ред за обжалване при отказ

  • Резултат

   С регистрирането на писменото предложението адресатът е изпълнил едно свое нормативно установено право. Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на органите, които осъществяват публичноправни функции или за решаване на други въпроси в рамките на компетентността на тези органи.