Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurements
From date
RadDatePicker
Open the calendar popup.
To date
RadDatePicker
Open the calendar popup.
State
Object Procedure Name/Description
Number in PPA
 
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ПЗ-4-2017/11.09.17 9/11/2017 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч – Договаряне без предварителна покана за участие Opened 00991-2017 -0004
ООП-4-2017/13.06.2017 6/13/2017 “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата, експлоатирана от „В И К” АД, гр. Ловеч”. Assigned 9065179/13.06.2017г.
ПЗ-3-2017/01.06.17 6/1/2017 „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В и К” АД, гр. Ловеч” Opened 00991-2017 -0003
ООП-3-2017/29.05.2017 5/29/2017 „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, - гр. Ловеч” Opened 9064697/29.05.2017г.
ПЗ-2-2017/11.05.17 5/11/2017 „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр.Ловеч“. - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Opened 00991-2017-0002
ООП-2-2017/24.04.2017 4/24/2017 „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „ВиК” АД, гр.Ловеч” Assigned 9063608/24.04.2017г.
ПЗ-1-2017/15.03.17 3/15/2017 „Доставка на инертни материали” Assigned 00991-2017 -0001
ООП-1-2017/07.02.2017 2/7/2017 „Доставка на автомобилни и индустриални гуми за нуждите на „В и К“ АД, гр. Ловеч““ - ПРЕКРАТЕНА Terminated 9061221/07.02.2017г.
ООП-9-2016/01.11.2016 11/1/2016 „Застраховка на имущество, МПС и персонал на „В и К” АД – гр. Ловеч” Assigned 9058051/01.11.2016г.
ПЗ-8-2016/28.09.2016 9/28/2016 „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода” Assigned 00991-2016 -0008
ПЗ-7-2016/14.09.2016 9/14/2016 „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за обекти на „ВиК“ АД, гр. Ловеч, за които се прилагат стандартизирани товарови профили“ - ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ Assigned 00991-2016 -0007
ПЗ-6-2016/25.08.2016 8/25/2016 „Доставка на тръби и фитинги за водоснабдяване“ Assigned 00991-2016 -0006
ПЗ-5-2016/17.08.2016 8/17/2016 “Доставка на 4 броя нови товаропътнически автомобили – тип Пикап и 1 брой нов високопроходим автомобил 4х4 тип SUV“. Assigned 00991-2016 -0005
ПЗ-4-2016/11.07.2016 7/11/2016 „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода” Terminated 00991-2016 -0004
ООП-8-2016/05.07.2016 7/5/2016 “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч” Assigned 9054068/05.07.2016г.
ООП-7-2016/26.05.2016 5/26/2016 „Доставка на лабораторни тестове за апарат HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на ПСОВ при „ВиК” АД, гр.Ловеч” Assigned 9053313/26.05.2016г.
ПЗ-3-2016 5/11/2016 „Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа за обекти на „ВиК“ АД, гр. Ловеч““- ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ Assigned 00991-2016 -0003
ПП-6-2016 4/12/2016 Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане от подземни водоизточници за питейно-битови цели чрез съществуващи водовземни съоръжения, експлоатирани от „ВиК АД, гр. Ловеч, на 31 бр. подземни водоизточници Assigned 9052424/12.04.2016г.
ПЗ-2-2016 4/4/2016 „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока за нуждите на „ВиК” АД гр. Ловеч” Assigned 00991-2016 -0002
ПП-5-2016 3/24/2016 „Доставка на автомобилни и индустриални гуми за нуждите на „В и К“ АД, гр. Ловеч» Assigned 9051652/24.03.2016г.
next   ›