Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurements
From date
To date
State
Object Procedure Name/Description
Number in PPA
 
Procurements
Number Date Name State Number in PPA
ООП-2-2019/27.03.2019 3/27/2019 „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „ВИК” АД, гр. Ловеч” Opened 9086991/27.03.2019г.
ПЗ-2-2019/19.03.2019 3/19/2019 „Доставка на инертни материали” Opened 00991-2019 -0002
ООП-1-2019/12.02.2019 2/12/2019 „Доставка на водомери за питейна вода” Opened 9085561/12.02.2019г.
ПЗ-1-2019/06.02.2019 2/6/2019 „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В И К” АД, гр. Ловеч” Opened 00991-2019-0001
ООП-4-2018/13.09.2018 9/13/2018 „Застраховка на имущество, МПС и персонал на „В и К” АД – гр. Ловеч” Assigned 9080743/13.09.2018г.
ПЗ-6-2018/16.08.2018 8/16/2018 „Доставка на спирателна и регулираща водопроводна арматура и фасонни части за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода” Assigned 00991-2018 -0006
ПЗ-5-2018/16.07.2018 7/16/2018 „Доставка на тръби и фитинги за питейно водоснабдяване“ Assigned 00991-2018 -0005
ООП-3-2018/23.05.2018 5/23/2018 „Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/ за обезводняване на уплътнена излишна утайка в пречиствателните станции за отпадъчни води към “В И К” АД, - гр. Ловеч” Assigned 9076400/23.05.2018г.
ПЗ-4-2018/30.04.2018 4/30/2018 „Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане и диспечерска система“ Assigned 00991-2018 -0004
ООП-2-2018/27.04.2018 4/27/2018 „Доставка на лабораторни тестове за апарати HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на „ВИК” АД, гр.Ловеч” Assigned 9075411/27.04.2018г.
ООП-1-2018/15.02.2018 2/15/2018 „Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане от подземни водоизточници за питейно-битови цели чрез съществуващи водовземни съоръжения, експлоатирани от „В И К АД, гр. Ловеч“ Assigned 9073005/15.02.2018г.
ПЗ-3-2018/09.02.2018 2/9/2018 „Избор на оператор на ваучери за храна за нуждите на „В И К“ АД, гр. Ловеч“. Assigned 00991-2018 -0003
ПЗ-2-2018/30.01.18 1/30/2018 „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на „ВИК“ АД, гр. Ловеч“ - договаряне без предварителна покана за участие Assigned 00991-2018-0002
ПЗ-1-2018/25.01.2018 1/25/2018 „Натоварване, транспортиране и предаване за депониране на отпадъци от ПСОВ гр. Ловеч“ Assigned 00991-2018 -0001
ПЗ-8-2017/29.11.17 11/29/2017 „Доставка на елeктрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч.“ – Договаряне без предварителна покана за участие Assigned 00991-2017-0008
ПЗ-7-2017/25.10.2017 10/25/2017 „Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр.Ловеч“ - Открита процедура Assigned 00991-2017-0007
ПЗ-6-2017/23.10.2017 10/23/2017 „Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К”АД, гр. Ловеч за абонати на дружеството” Assigned 00991-2017 -0006
ПЗ-5-2017/11.10.17 10/11/2017 Доставка на ел. енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на " В и К " АД , гр. Ловеч - Договаряне без предварителна покана за участие Assigned 00991-2017 -0005
ПЗ-4-2017/11.09.17 9/11/2017 „Доставка на горива за нуждите на „ВИК“ АД, гр. Ловеч – Договаряне без предварителна покана за участие Assigned 00991-2017 -0004
ООП-4-2017/13.06.2017 6/13/2017 “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата, експлоатирана от „В И К” АД, гр. Ловеч”. Assigned 9065179/13.06.2017г.
next   ›