Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name "Доставка на електрическа енергия /ниско напрежение/ по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВИК" АД, гр. Ловеч - договаряне без предварителна покана за участие
Number ПЗ-3-2019/20.05.2019
Date 5/20/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline -
State Assigned
Valid from 5/20/2019
Valid to 5/31/2019
Description "Доставка на електрическа енергия /ниско напрежение/ по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "ВИК" АД, гр. Ловеч - договаряне без предварителна покана за участие
Principal "ВИК" АД, гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2019 -0003
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333639313936
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-4029 #6 | 05-07-2019 4.Договор с приложения
ИД-4029 #3 | 20-05-2019 1.Решение за откриване на процедура
ИД-4029 #4 | 20-05-2019 2. Документи във връзка с процедурата
ИД-4029 #7 | 05-07-2019 3.Обявление за възложена поръчка