Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В И К” АД, гр. Ловеч”
Number ПЗ-1-2019/06.02.2019
Date 2/6/2019
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 3/6/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/6/2019
Valid to 3/6/2019
Description „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В И К” АД, гр. Ловеч”
Principal "В И К" АД гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2019-0001
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333635393438
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП1 6/19/2019 Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В И К” АД гр. Ловеч Assigned -
ОП2 6/19/2019 Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В И К” АД гр. Ловеч Assigned -
ОП3 6/19/2019 Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на отпадъчните води от канализационните системи на гр. Ловеч, гр. Летница, гр. Угърчин, гр. Априлци, гр. Ябланица, гр. Луковит, с. Глогово, с. Тодоричене, с. Петревене, с. Румянцево и с. Торос съгласно изискванията на съответните разрешителни за заустване и Наредbа № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места Assigned -
ОП4 6/19/2019 Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на суровата повърхностна вода съгласно Наредба № 12/2002 г и Програмата за мониторинг на „В И К” АД гр. Ловеч Assigned -
ОП5 6/19/2019 Извършване на анализи на сурови подземни води, използувани за питейно – битово водоснабдяване, за нуждите на Програмата за собствен мониторинг на „В И К” АД гр. Ловеч съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води Assigned -
ОП6 6/19/2019 Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на водите за питейно – битово водоснабдяване по радиологични показатели съгласно Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В И К” АД гр.Ловеч Assigned -
Documents
Number Name
ИД-1002 #20 | 05-04-2019 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-1002 #25 | 19-04-2019 8.Решение на възложител
ИД-1002 #15 | 19-03-2019 4.Протокол №1 на комисия
ИД-1002 #29 | 19-06-2019 9.Обявление за възложена поръчка
ИД-1002 #23 | 19-04-2019 6.Протокол №2 на комисия
ИД-1002 #3 | 06-02-2019 3. Документация за участие
ИД-1002 #2 | 06-02-2019 2.Обявление за обществена поръчка
ИД-1002 #1 | 06-02-2019 1.Решение за откриване на процедура
ИД-1002 #24 | 19-04-2019 7.Протокол №3 на комисия