Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на инертни материали”
Number ПЗ-1-2017/15.03.17
Date 3/15/2017
Object Доставка на стоки
Participation deadline 4/12/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 3/15/2017
Valid to 4/12/2017
Description „Доставка на инертни материали” - Публично състезание
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2017 -0001
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333434313033
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-2242 #31 | 26-06-2017 12. Договор с приложения
ИД-2242 #27 | 17-05-2017 11. Решение на Възложител
ИД-2242 #12 | 22-03-2017 6. Документация – променена
ИД-2242 #5 | 15-03-2017 3. Документация за участие
ИД-2242 #3 | 15-03-2017 1. Решение за откриване на процедура
ИД-2242 #18 | 26-04-2017 7. Протокол №1 на Комисия
ИД-2242 #22 | 09-05-2017 8. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ
ИД-2242 #32 | 26-06-2017 13. Обявление за възложена поръчка
ИД-2242 #25 | 17-05-2017 9. Протокол №2 на Комисия
ИД-2242 #11 | 22-03-2017 5. Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация
ИД-2242 #8 | 20-03-2017 4. Разяснение -1
ИД-2242 #4 | 15-03-2017 2. Обявление за обществена поръчка
ИД-2242 #26 | 17-05-2017 10. Протокол №3 на Комисия