Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч”
Number ООП-8-2016/05.07.2016
Date 7/5/2016
Object Строителство
Participation deadline 7/26/2016 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 7/5/2016
Valid to 7/26/2016
Description “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч”
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч - Изп. директор
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9054068/05.07.2016г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9054068
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-6003 #3 | 05-07-2016 1. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
ИД-6003 #9 | 22-07-2016 4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
ИД-6003 #5 | 05-07-2016 3. ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ИД-6003 #16 | 16-08-2016 6. ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ
ИД-6003 #4 | 05-07-2016 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЯВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ИД-6003 #15 | 04-08-2016 5. ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯ