Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В и К” АД, гр. Ловеч”
Number ПЗ-3-2017/01.06.17
Date 6/1/2017
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 6/26/2017 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 6/1/2017
Valid to 6/26/2017
Description „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В и К” АД, гр. Ловеч”
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2017 -0003
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436343637
Lots
Number Date Name State Number in PPA
ОП 1 9/11/2017 1.Обособена позиция №1 – Извършване на собствен постоянен и периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К” АД гр.Ловеч. Assigned -
ОП 2 9/11/2017 2.Обособена позиция №2 – Извършване на собствен периодичен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К” АД гр.Ловеч. Assigned -
ОП 3 9/11/2017 3. Обособена позиция №3 – Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на отпадъчните води от канализационните системи на гр.Ловеч, гр.Летница, гр.Угърчин, гр.Априлци, гр.Ябланица, гр.Луковит, с.Гложене, с.Глогово, с.Тодоричене, с.Петревене, с.Румянцево и с.Торос съгласно изискванията на съответните разрешителни за заустване и Наребда № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Assigned -
ОП 4 9/11/2017 4.Обособена позиция №4 – Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на суровата повърхностна вода съгласно Наредба № 12/2002 г и Програмата за мониторинг на „В и К” АД гр. Ловеч Assigned -
ОП 5 9/11/2017 5.Обособена позиция №5 – Извършване на анализи на сурови подземни води, използувани за питейно – битово водоснабдяване, за нуждите на Програмата за собствен мониторинг на „В и К” АД гр. Ловеч съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. Assigned -
ОП 6 9/11/2017 6.Обособена позиция № 6 – Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на водите за питейно – битово водоснабдяване по радиологични показатели съгласно Наредба № 9 от 16-03-2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К” АД гр.Ловеч. Assigned -
Documents
Number Name
ИД-5664 #5 | 01-06-2017 1. Решение за откриване на процедура
ИД-5664 #32 | 11-09-2017 9. Обявление за възложени поръчки
ИД-5664 #7 | 01-06-2017 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ИД-5664 #23 | 02-08-2017 7. Протокол №3 на Комисия
ИД-5664 #13 | 06-07-2017 4.Протокол № 1 на комисия
ИД-5664 #24 | 02-08-2017 8. Решение на Възложител
ИД-5664 #6 | 01-06-2017 2. Обявление за обществена поръчка
ИД-5664 #22 | 02-08-2017 6. Протокол №2 на Комисия
ИД-5664 #20 | 17-07-2017 5.Съобщение за отваряне на ценови оферти