Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане от подземни водоизточници за питейно-битови цели чрез съществуващи водовземни съоръжения, експлоатирани от „В И К АД, гр. Ловеч“
Number ООП-1-2018/15.02.2018
Date 2/15/2018
Object Предоставяне на услуги
Participation deadline 2/26/2018 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 2/15/2018
Valid to 2/26/2018
Description „Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане от подземни водоизточници за питейно-битови цели чрез съществуващи водовземни съоръжения, експлоатирани от „В И К АД, гр. Ловеч“
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9073005/15.02.2018г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9073005
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-1717 #17 | 12-03-2018 4. Протокол №1 на комисия
ИД-1717 #5 | 15-02-2018 3.Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка
ИД-1717 #25 | 27-04-2018 6. Договор с приложения
ИД-1717 #3 | 15-02-2018 1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
ИД-1717 #4 | 15-02-2018 2. Документация за участие – приложение към Обявата за обществена поръчка
ИД-1717 #22 | 11-04-2018 5. Заповед на Възложител