Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на лабораторни тестове за апарат HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на ПСОВ при „ВиК” АД, гр.Ловеч”
Number ООП-7-2016/26.05.2016
Date 5/26/2016
Object Доставка на стоки
Participation deadline 6/13/2016 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 5/26/2016
Valid to 6/13/2016
Description „Доставка на лабораторни тестове за апарат HACH LANGE DR 3900, реактиви и консумативи за нуждите на ПСОВ при „ВиК” АД, гр.Ловеч”
Principal " В и К " АД - гр. Ловеч - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Procedure Събиране на оферти с обява
Number in PPA 9053313/26.05.2016г.
Link to PPA http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9053313
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-4674 #3 | 26-05-2016 1. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
ИД-4674 #18 | 28-07-2016 7.ДОГОВОР С ПРИЛОЖЕНИЯ
ИД-4674 #12 | 07-06-2016 5. СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
ИД-4674 #17 | 23-06-2016 6.Протокол на комисията
ИД-4674 #4 | 26-05-2016 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ИД-4674 #5 | 26-05-2016 3. ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ИД-4674 #11 | 07-06-2016 4. ИНФОРМАЦИЯ ДО АОП ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ