Republic of BulgariaWater Supply and Sewerage Lovech
Procurement
Information
Name „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“
Number ПЗ-4-2019/06.08.2019
Date 8/6/2019
Object Доставка на стоки
Participation deadline 9/12/2019 5:00:00 PM
State Assigned
Valid from 8/8/2019
Valid to 9/12/2019
Description „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на „В И К“ АД, гр. Ловеч“
Principal "В И К" АД, гр. Ловеч
Procedure Процедура по ЗОП
Number in PPA 00991-2019 -0004
Link to PPA http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333731393834
Lots
Number Date Name State Number in PPA
No lots.
Documents
Number Name
ИД-6256 #48 | 14-01-2020 13.Договор с приложения
ИД-6256 #5 | 08-08-2019 3. Документация за участие
ИД-6256 #47 | 14-01-2020 12.Обявление за възложена поръчка
ИД-6256 #38 | 30-10-2019 8.Протокол №3 на комисия
ИД-6256 #17 | 24-09-2019 4.Протокол №1 на комисия
ИД-6256 #3 | 08-08-2019 1.Решение за откриване на процедура
ИД-6256 #44 | 25-11-2019 11.Решение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител и за определяне на втория класиран участник за изпълнител на обществена поръчка
ИД-6256 #34 | 21-10-2019 6.Съобщение за отваряне на ценови оферти
ИД-6256 #40 | 30-10-2019 10.Решение на Възложител
ИД-6256 #27 | 07-10-2019 5.Протокол №1.1/07.10.19 на Комисия за корекция на Протокол №1/24.09.19
ИД-6256 #39 | 30-10-2019 9.Доклад на комисия
ИД-6256 #37 | 30-10-2019 7.Протокол №2 на комисия
ИД-6256 #4 | 08-08-2019 2.Обявление за обществена поръчка